ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

  ၁။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မွာ (ဗ်ာဒိတ္, ဖြားျမင္, ေဗာဓိပင္, စံဝင္ နိဗၺာန္နန္း) ဆိုသည္ႏွင့္အညီ သံုးေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားႏွင့္စပ္၍- ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဤထူးျခားခ်က္ေလးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုက္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ထူးျခားခ်က္ေလးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ဤေန႔ကို `ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔´ ဟု အမႊမ္းတင္ ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ၂။ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဤေန႔ဤရက္ကို `ကဆုန္လျပည့္ မာရ္ေအာင္ေန႔´အျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ စိတ္အစဥ္တြင္ စြဲျမဲ၍ေနၾကပါသည္။ ၃။ ဝိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကို `ဝိဆခ္ေဒး´ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဝိသာခါေဒးဟု ဆိုလိုပါသည္။ ၄။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ဘုရားျဖစ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ […]