ဘာသာေရးအသိရွိၾကဖို႔ပါ

အေသာကမင္းၾကီးကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေစတဲ႔

နိေျဂ ာဓ သာမေဏဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မၿဖစ္ေသးတဲ့

အေသာကကမင္းႀကီးက ပလႅင္ေပၚကေန

သင့္ေတာ္တဲ႔ ေနရာ ထုိင္ပါဆုိေတာ့မထုိင္ပါဘူး။

ရပ္ေတာ္မူလ်က္သာေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ

ဘုရင္က ပလႅင္ေပၚက ဆင္းေပးမွပဲ နိေျဂ ာဓ သာမေဏဟာ

ပလႅင္ေပၚတက္ထုိင္ကာ တရားေဟာေတာ္မူပါတယ္

။ ေနရာ အေရးၾကီးပါတယ္ေလ။

က်ေနာ္ကေတာ့ရွင္သာမေဏမ်ားကို ပိုတန္ဖိုးထားပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။

Posted- Nainglin Aung

 

 

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − three =