၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

( ၁၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင္႔ပြဲ

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆုႀကီး

ဏ ၉၆၉၆၂၆

🍀 က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ဖ ၃၀၆၅၃၂

ဇ ၁၂၂၉၃၀

🍀 က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ကခ ၁၀၁၅၅၄

န ၁၁၉၆၆၀

🍀 က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ပ ၆၂၀၅၂၇

ဘ ၆၉၂၇၃၉

န ၆၁၀၈၈၆

စ် ၁၃၅၀၃၀

ဏ ၄၄၇၃၃၂

🍀သိန္း ၅၀၀ ဆုၾကီးမ်ား

စ ၁၉၉၁၆၂ မိုးယံ
ကဃ ၂၁၃၅၁၄ မိုးယံ
ကဈ ၉၁၅၀၇၄
က ၅၃၄၂၈၉ မိုးယံ
သ ၆၃၁၅၂၈
ကဇ ၁၂၃၆၂၂
ကင ၈၅၅၈၆၄

🍀က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုႀကီးမ်ား

ကဋ ၄၇၈၄၉၂ 
ကဇ ၆၇၇၆၇၀ 
ကဆ ၁၇၈၅၀၀ 
ကစ ၇၄၄၈၈၉ 
ကဇ ၁၈၀၃၁၀ 
ဌ ၅၆၄၅၂၄ မိုး
သ ၄၆၆၁၈၆ 
က ၂၅၉၇၄၄ သိ
အ ၂၅၆၁၁၇
ဏ ၈၁၅၇၆၈
ဏ ၁၀၆၇၉၅ 
🍀သိန္း ၁၀၀ ဆုႀကီးမ်ား
ဎ ၅၁၉၆၆၈ 
တ ၁၃၆၀၅၆ 
ကခ ၅၀၇၀၃၂ 
ကဃ ၅၀၆၅၈၈ 
န ၇၂၇၈၈၁ 
ဓ ၇၁၂၀၈၈ 
ဂ ၁၅၂၁၃၀ 
ဓ ၆၈၂၆၄၂ 
ကဋ ၈၀၇၉၂၁ သိ
ဟ ၈၆၁၈၉၃
ယ ၅၃၈၂၆၄ 
🍀သိန္း ၅၀ ဆုၿကီးမာ်း
ဇ ၆၂၅၈၂၀ 
ခ ၅၁၁၆၆၂
စ ၁၈၃၅၁၆
ဓ ၇၉၀၄၃၃ 
ဓ ၃၆၉၃၀၅ 
တ ၂၁၅၆၇၄ 
ဈ  ၅၅၂၃၁၀ 
လ ၁၅၂၅၇၁ 
ဘ ၁၇၂၅၀၄ 
ဌ ၇၄၇၂၅၄ 
င ၄၅၇၁၉၈ 
ကဈ ၈၉၂၆၅၈ 
🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၅ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကည ၁၄၂၇၀

ကဌ ၅၅၉၁၈

န ၅၈၂၈၅

ကဌ ၁၈၃၂၃

ဝ ၅၃၇၈၀

ဗ ၄၀၈၆၄

ဌ ၈၃၅၇၀

စ် ၉၀၀၂၃

ကခ ၅၀၆၂၀

ဍ ၉၃၉၈၇

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ခ ၈၉၈၂

ကဇ ၁၈၇၉

ဏ ၇၁၆၆

က ၇၇၉၆

ကဇ ၅၈၇၀

ဇ ၁၂၉၃

ကည ၂၀၅၆

စ ၄၆၄၆

ဟ ၇၁၅၇

ဃ ၂၃၅၉

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၃ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ကဋ ၃၄၄

ထ ၂၆၉

ဎ ၁၅၆

စ ၆၇၅

ကဋ ၄၇၅

လ ၅၀၇

ကဇ ၄၇၀

အ ၉၈၂

ကဂ ၅၅၀

ကဇ ၄၇၈

ဖ ၃၈၀

သ ၁၅၂

စ် ၁၀၀၁၀၂ ( က်ပ္ တစ္သိန္းဆု ႏွစ္ၾကိမ္ခံစားခြင့္ရရွိ )

စ် ၁၀၀၈၃၁ ( က်ပ္ တစ္သိန္းဆု ႏွစ္ၾကိမ္ခံစားခြင့္ရရွိ )

🍀 ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင္႔ ေရွ႕ဂဏန္း ၂ လံုး အစဥ္လိုက္တူ )

ဓ ၉၃ န ၈၆

ည ၇၈

ကည ၂၅

ကင ၇၇

သ ၅၆

လ ၁၄

ကည ၈၄

က ၃၇

စ် ၉၄ လ ၄၄

ထီဖြင္႔ပြဲမၿပီးေသးပါ။

Credit #ထီေပါက္စဥ္

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =