အေျခခံမ်ား ေကာင္းေစခ်င္ 

ေလာကတြင္ ယုံၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီး၏။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ

ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အလုပ္ လုပ္လုပ္ရ၏။ ဆက္ဆံရ၏။ သင္ယူ ရ၏။ ေျပာဆုိ

ေဆြးေႏြးရ၏။ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ႔ေနေသာ မိဘႏွင့္သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္၊

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လင္ႏွင့္မယား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ား၊

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း မည္သုိ႔မွ် ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ မျဖစ္ႏုိင္။ စီးပြားေရး၊

လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး စေသာ အေရးေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔တြင္

ယုံၾကည္မႈမပါဘဲ မည္သည့္အရာကုိမွ် တည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္။

#ယုံၾကည္မႈ – ဆုိေသာ စကားလုံး သုံးလုံးတြင္ အေရးပါသည္ကား “ယုံ” ႏွင့္

“ၾကည္” ပင္ျဖစ္၏။ “ယုံ” ၏ ေနာက္တြင္ အရည္အခ်င္းသည္ ကပ္လုိက္လာ၏။

ယုံဖုိ႔အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိရမည္။ မိဘသည္လဲ မိဘ အရည္းအခ်င္း၊ ဆရာသည္လဲ

ဆရာ့ အရည္အခ်င္း စသည္ျဖင့္ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔လုိအပ္၏။

ယုံမိၿပီဆုိလွ်င္ ၾကည္လင္လာေတာ့၏။ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး အျပစ္မျမင္။ ေလာက

ဆုိရုိးစကား တစ္ခုလုိ “ခ်စ္တဲ႔သူမွာ အျပစ္ရွာ ဘယ္ခါ အျပစ္ေတြ႕မလဲ” ဆုိသည္ပင္။

ဆုိလုိသည္မွာ ယုံၾကည္မႈ၏ ေနာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ အားကုိးလုိမႈ၊ တုိင္ပင္လုိမႈ

စသည္တုိ႔ ယွဥ္တြဲကပ္ပါလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိလုိပါ၏။

ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ကုိးကြယ္မႈ

——————————–

ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ ကုိးကြယ္မႈသည္

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္လ်က္ ရွိၾက၏။ ယုံၾကည္မႈ မပါဘဲ ကုိးကြယ္မႈ မျဖစ္ႏုိင္။

မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ထားေသာ ဘာသာတရားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္က မယုံၾကည္လွ်င္ ဘာသာတရား၏

အက်ိဳးေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္၏။

ယုံၾကည္မႈ သုံးမ်ိဳး

ယုံၾကည္မႈကုိ ၁။ မိရုိးဖလာ ယုံၾကည္မႈ (သာမန္)

၂။ တရားဓမၼ ယုံၾကည္မႈ (အလယ္အလတ္)

၃။ သံမႈိစြဲ ယုံၾကည္မႈ (အစြန္းေရာက္)

ဟု သုံးမ်ိဳး ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္၏။

မိရုိးဖလာ ယုံၾကည္မႈ (သာမန္)

————————————–

မိရုိးဖလာ (သာမန္) ယုံၾကည္မႈသည္ မိရုိးဖလာ ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္၏။

မိဘႏွစ္ပါး (သုိ႔) ဘုိးဘြား အစဥ္အဆက္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားမ်ားကုိ

စဥ္းစားေ၀ဖန္မႈ၊ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ မပါဘဲ၊ ယုံၾကည္ ျခင္းမ်ိဳးကုိ သာမန္ယုံၾကည္မႈဟုဆုိႏုိင္၏။

တရားဓမၼ ယုံၾကည္မႈ (အလယ္အလတ္)

————————————————-

အလယ္အလတ္ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ စာေပမ်ားကုိ ဖတ္ရႈၿပီး အသိဉာဏ္မ်ား

တုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ႏုိင္၏။ သာမန္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ထက္ ပုိမို အဆင့္အတန္းရွိ၏။

အသိဉာဏ္လည္း ပုိမို ရွိ၏။ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရး စာေပမ်ားကုိ

ေလ႔လာ ဖတ္ရႈေလ႔လာ၏။ သက္ဆုိင္ရာ တရားဓမၼမ်ားကုိ နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္

နာၾကား၏၊ သိလုိသည္ မ်ားကုိ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားအထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္း၏၊

မိမိကုိယ္တုိင္ တရားေတာ္အတုိင္း မက်င့္ႀကံ အားမထုတ္ႏုိင္သည့္တုိင္

နားလည္ တတ္ကၽြမ္းေအာင္ ေလ႔လာထား၏။

တစ္ပါးသူတုိ႔အား မိမိကဲ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္းမ်ိဳး

ျပဳလုပ္တတ္၏။ အရမ္းကာေရာ ယုံၾကည္သည္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စဥ္းစဥ္းစားစား

ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ ခြဲျခား နားလည္ႏုိင္သည့္

ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိ အလယ္အလတ္ ယုံၾကည္သူဟု ေခၚဆုိႏုိင္၏။

အဆုံးစြန္ထိ ယုံၾကည္မႈ

——————————

အဆုံးစြန္ထိ ယုံၾကည္မႈဆုိသည္မွာ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားအတြက္

အကာအကြယ္ ေပးရမည္ ဆုိလွ်င္ မိမိအသက္ကုိပင္ စေတး၀ံ့သူ၊ စေတးခံႏုိင္သည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိ ဆုိလုိ၏။ အဆုံးစြန္ထိ ယုံၾကည္ၾကသူ မ်ားသည္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္

ယုံၾကည္သူမ်ား မဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါ၏။

ငယ္ရြယ္သည့္အခ်ိန္ ကေလးငယ္တုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ အသိဉာဏ္ထဲသုိ႔

အတင္းရုိက္သြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ အသိဉာဏ္ ပညာမရွိဘဲ မစဥ္းစား မခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္၍ ျဖစ္ေစ။

ထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေပ အမ်ား အျပားကုိ ဖတ္ရႈၿပီး

စာေပမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဘာသာတရားမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေ၀ဖန္၍ ျဖစ္ေစ၊ အသိထူး

အက်င့္ထူး မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စသည့္အေၾကာင့္မ်ားေၾကာင့္ အဆုံးစြန္ထိ

ယုံၾကည္မႈသို႔ ေရာက္သြားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္၏။

စေတး၀ံ႔သူမ်ား

_______________

အဆုံးစြန္ထိ ယုံၾကည္မႈဆုိသည္မွာ မိမိယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားအတြက္

အကာအကြယ္ ေပးရမည္ ဆုိလွ်င္ “မိမိ၏ အသက္ကုိမေႏွး ေပးဆပ္စေတး၀ံ႔သူမ်ား”

ကုိ ဆုိလုိပါ၏။ ငယ္စဥ္အခါ ကေလးတုိ႔၏ ႏုနယ္သည့္ အသိဉာဏ္မ်ားကုိ အေျခခံလွ်က္

ဘာသာေရး သေဘာတရားမ်ား အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းကာ သံမႈိရုိက္စြဲထားသလုိ ရုိက္စြဲထား၏။

ထုိကေလးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ အသိဉာဏ္အေပၚ သြတ္သြင္းရုိက္ႏွိပ္ထားေသာ

ဘာသာေရးတုိ႔က ေသသည့္ တုိင္ေအာင္ မေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္ေတာ့။ အထူးသျဖင့္

အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းေျခာက္လ်က္ ရုိက္ႏွိပ္ ထား သည့္ ဘာသာေရးက

ပုိမုိစြဲၿမဲခုိင္မာလွ၏။ ထုိအေၾကာက္တရားမ်ားကပင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ နည္းပါးလွ်က္

ဘာသာေရးကုိ အဆုံးစြန္ထိ ယုံၾကည္မႈသုိ႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေပးလုိက္ေတာ့၏။

ငယ္စဥ္ကတည္းက စြဲၿမဲခုိင္မာလာသည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားက အေၾကာင္းအက်ိဳး၊

အေကာင္း အဆုိးကုိ မခြဲျခား မေ၀ဖန္ႏုိင္ေတာ့။ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားဖုိ႔အတြက္လည္း

အခ်ိန္မေပးႏုိင္၊ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္ ကလည္း လက္မခံႏုိင္ေတာ့။ အေၾကာက္တရားမ်ားက စြဲၿမဲခုိင္မာ၍ ေနေခ်ၿပီ။

အသိဉာဏ္ပညာ နည္းပါးၾကေသာ လူသားတုိ႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ လုပ္ရပ္၊

အဓိပၸါယ္မဲ႔ေသာ လုပ္ရပ္၊ တန္ဖုိးရိွေသာ လုပ္ရပ္၊ တန္ဖုိးမဲ႔ေသာ လုပ္ရပ္၊

မိမိအတြက္၊ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဆြမ်ိဳး၊ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ မိမိႏုိင္ငံ၊ ေလာက၏

ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ိဳး၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ိဳး၊ စသည္တုိ႔ကုိ နားမလည္၊

စိတ္မ၀င္စား၊ တုိက္တြန္းသူ ရွိလာပါကလည္း ေကာင္းသည္ ဆုိးသည္ကုိ နားမလည္၊

မေ၀ဖန္ မပုိင္းျခားႏုိင္၊ မိမိလုပ္လုိေသာ အရာကိုသာ တေဇာက္ကန္းလုပ္တတ္ၾကသျဖင့္

သံမႈိစြဲယုံၾကည္မႈ (အစြန္းေရာက္) သုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားၾကေသာ

အစြန္းေရာက္ စေတး၀ံ႔သူမ်ားသာ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဘ၀၏ ပန္းတုိင္သုိ႔

___________________

ဘာသာေရးစာေပမ်ားကုိ ဖတ္ရႈေလ႔လာၾကသည့္ လူသားတုိ႔အဖုိ႔ ဘာသာတရား

အားလုံး၏ သေဘာထားကုိ ၿခဳံငုံ သုံးသပ္မိၾကသျဖင့္ ပုိ၍ တန္ဖိုးရွိေသာ ဘာသာတရားကုိ

ရွာေဖြတတ္လာ၏။ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ အမွန္ႏွင့္အမွား၊ အဆုိးႏွင့္အေကာင္းကုိ

ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္ တတ္လာ၏။ ဘာသာေရး အသိဉာဏ္မ်ား

ၾကြယ္၀လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုိ၍ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘာသာတရားကုိ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္တတ္လာၿပီး၊

မိမိယုံၾကည္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားကုိလည္း အသက္တမွ် ယုံၾကည္ကုိးစားကာ

“အစြန္းေရာက္ ယုံၾကည္မႈသုိ႔” ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလုိက္ေတာ့၏။

သံမႈိစြဲယုံၾကည္မႈသုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းသည္ ဘ၀၏ အမွန္တရား၊ ဘ၀၏အဓိပၸါယ္၊

ဘ၀၏ အလွသစၥာတရား၊ ဘ၀၏ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

စဥ္းစားစရားမ်ား

________________

လူသားတုိ႔၏ သံမႈိစြဲယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ ဘာသာတရားအတြက္ ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္

ၾကည္ၫုိေလးစားစရာ ေကာင္းလွ၏။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔ စေတးေနေသာ ဘာသာတရားသည္

အမွန္တကယ္ စေတးသင့္ေသာ ဘာသာ တရားျဖစ္ပါ၏ေလာ? ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိေတာ့

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္စားသင့္ၾက၏။

ဥပမာ ။ ။ ဘာသာတရားက မိမိအတြက္ အသက္အႏၲရာယ္ ေပးမွာကုိ ေၾကာက္သျဖင့္

မိမိအသက္ကုိ စေတး၀ံ့ သည္ေလာ?၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္ ဘာသာတရားေၾကာင့္ မိမိ၊ မိမိေဆြမ်ိဳး၊

အသုိင္းအ၀ုိင္းစသည္မ်ား ရာထူးဂုဏ္၊ ၾသဇာအာဏာ၊ တန္ခုိး အင္ပါယာမ်ား တုိးတက္လာမည္။

စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား တုိးပြါးလာမည္။ ပညာရပ္ေတြ အတုိင္းအဆ မရွိႏုိင္ေလာက္ တတ္ေျမာက္လာမည္၊

တီထြင္ ႀကံဆႏုိင္လာမည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္း ဘာသာတရားကုိ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္

အတၱေလာကအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသက္ကုိ စေတး၀ံ့ သည္ေလာ?။

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းဘာသာတရားက မိမိ၏ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ၫႊန္ျပေပးသည့္အတြက္၊

မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အတြက္ အသက္ကုိ မေႏွး ေပးဆပ္၀ံ႔သည္ေလာ?။

အသက္ကုိ စေတး၀ံ႔ေလာက္သည့္အထိ ေပးဆပ္မႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္၊

မျဖစ္သင့္သည္ ကုိေတာ့ လူသားအားလုံး သတိမူသင့္ စဥ္းစားသင့္ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္မိ၏။

ငယ္ရြယ္ ႏုနယ္သည့္အခ်ိန္

__________________________

လူသားမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိပညာ မၾကြယ္ေသးျခင္း၊

ကေလးတုိ႔၏ မွတ္စိတ္ သိစိတ္ မ်ားသည္ အေရာင္းမစြန္းထင္းေသးျဖင့္ အျဖဴထည္သက္သက္နီးပါး

ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာတရား လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ မိဘတုိ႔က

သင္ၾကားေပးရသည္မွာ လြယ္ကူလွ၏။ ဆရာ၊ ဆရာမ တုိ႔ ကလည္း စြမ္းႏုိင္သည့္အေလ်ာက္

သင္ၾကားေပးၾက၏။ မိဘ ဆရာတုိ႔ သင္ၾကား ေပးလုိက္ေသာ ဘာသာတရား လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ

မွတ္သားနာခံ၍ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ လူလား ေျမာက္ေသာအခါ မိဘ၊ ဆရာသမား တုိ႔

သင္ၾကားေပးလုိက္သည့္အတုိင္း လူလိမၼာ လူယဥ္ေက်းမ်ား ေပၚထြက္လာၾကရသည္။

ထိတ္လန္႔စရာ အသြင္တစ္ရပ္

_____________________________

ယခုေခတ္တြင္ လူသား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္

အေရးေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္ လုံးလည္ခ်ာလည္ လုိက္ေနၾကရာ၊ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားက

မိမိတုိ႔၏ သားငယ္ သမီးငယ္ တပည့္ ငယ္တုိ႔အား စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ဘာသာတရား

လူ႔ယဥ္မႈမ်ားကုိ မသင္ေပးႏုိင္ၾကေတာ့ေခ်။ ထုိအခါ ငယ္ရြယ္သူ သားသမီး တပည့္တုိ႔အတြက္

လူလိမၼာ လူယဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရးမွာ ထိတ္လန္႔စရာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိလာေတာ့သည္။

တာ၀န္သိသူမွာ တာ၀န္ရွိ

_________________________

“တာ၀န္သိသူမွာ တာ၀န္ရွိ၏” ဟု ေရွးပညာရွိႀကီးမ်ား မိန္႔ဆုိခဲ့ၾက၏။ လူလိမၼာ လူယဥ္ေက်းမ်ား

အသီးသီး ေပၚေပါက္၍ ကမၻာေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္။ လူသားမ်ားတြင္ အတၱမာနမ်ား

နည္းႏုိင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ တာ၀န္သိၾကေသာ လူသားတုိင္းမွာ တာ၀န္ရွိၾက၏။

အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ တာ၀န္ရွိလာ၏။

တာ၀န္သိရွိသည္ကုိ တာ၀န္သိမႈႏွင့္ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ မိမိပုိင္ဆုိင္ ႏုိင္းနင္းသည့္အေလ်ာက္

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လူ႔သား တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ

ေမြးထုတ္လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္း သင္ေပးၾကလွ်င္ ယေန႔လူငယ္ေလးမ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္

လူႀကီးလူေကာင္းမ်ား၊ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားေကာင္း၊

သမီးေကာင္း၊ ကမၻာ့သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား၊ တပည့္ေကာင္း တပည့္ျမတ္

တပည့္မြန္မ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာမည္မွာ အမွန္မုခ်ပင္။

ဆုိလုိသည္မွာ လူသားအားလုံး ယဥ္ေက်းလိမၼာေစဖုိ႔၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔၊

အတၱမာနမ်ား ကင္းစင္ ႏုိင္သမွ် ကင္းစင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူသားအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိ၏။

ထုိ႔ထက္ မိဘ၊ ဆရားသမားတုိ႔မွာ ပုိ၍ တာ၀န္ ရွိ၏။ တာ၀န္အရွိဆုံးမွာ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကုိယ္တုိင္က

ယဥ္ေက်း လိမၼာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမရွိ၊ အတၱမာနကုိ ေရွ႕တန္းတင္၍ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက္သာ

စဥ္းစားေနၾကလွ်င္ သားငယ္ သမီးငယ္ တပည့္ငယ္တုိ႔ ေနာင္ေရးမွာ ရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္ေတာ့၏။

တိရစၦာန္ပင္ သင္၍ရ

____________________

လူသားတုိ႔က မိမိတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတုိင္း ငယ္ရြယ္သည့္ အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္ေလးမ်ားကုိ

မိမိတုိ႔ လုိအပ္သည့္ ပုံစံအတုိင္း ပုံစံသြင္းသင္ၾကားေပးၾက၏။ ထုိက္သင့္သေလာက္

တတ္ေျမာက္သည္ကုိလည္း လူတုိင္း သိရွိ ၾက၏။ ထုိသုိ႔ဆုိလ်င္ မိဘ၊ ဆရာသမား၊

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ကေလးမ်ား အသိပညာ ႏုနယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္

မိမိတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတုိင္း လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တရားမ်ား၊ ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားမ်ားကုိ

ပုံစံသြင္း သင္ၾကားေပးလုိက္လွ်င္ ပုိ၍ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ ထင္ပါ၏။

လူယုတ္မာႀကီး

________________

ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ေရးသားထားေသာ စာတစ္ပုိဒ္ကုိ သတိရမိ၏။

“ကေလးငယ္မ်ား အား၊ ဘာသာတရား ယဥ္ေက်းမႈမပါဘဲ ပညာေရးသက္သက္ကုိသာ

သင္ၾကားေပးလုိက္ပါ။ အရြယ္ေရာက္ လူလား ေျမာက္ေသာအခါ ပရိယာယ္ၾကြယ္ေ၀ေသာ

လူယုတ္မာႀကီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္” ဟု သူကဆုိခဲ့၏။ စဥ္းစားစရာ ေတြးေတာစရာပင္။

အေရာင္ဆုိးျခင္း

________________

လူသားတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈသေဘာတြင္ အသိမၾကြယ္ ကေလးငယ္တုိ႔ဘ၀က အလြန္ျဖဴစင္၏။

ကေလးတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈသည္ အလြန္ရုိးသား ေျဖာင့္မတ္၏။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈတုိ႔ မရွိ။

ထုိကေလးငယ္တုိ႔၏ အျဖဴေရာင္ အသိဉာဏ္ေပၚတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းျခင္း၊

စာနာနားလည္ျခင္း၊ အတၱမာနမ်ား ကင္စင္ေစျခင္း၊ စသည့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဘာသာေရး

အေရာင္မ်ား ဆုိးေပးလုိက္ေသာအခါ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ဆုိးလုိက္သည့္

အေရာင္အတုိင္း စိတ္ႀကိဳက္ပုံစံမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေတာ့၏။

ဘာသာေရး၏ အက်ိဳးရလဒ္

___________________________

မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားကုိ ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းလာျခင္း၊

ႀကီးသူကုိ ရုိေသ၊ ရြယ္တူကုိ ေလးစား၊ ငယ္သူကုိ သနားတတ္လာျခင္း၊ “ငါလုိလူ မရွိ”

ဟူသည့္ အတၱမာနမ်ား ကင္းစင္လာျခင္း၊ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ေဆာင္ရြက္တတ္လာျခင္း၊ ခ်မ္းသာသူကုိ ေတြ႕လွ်င္ မနာလုိမႈ၀န္တုိမႈမ်ား ကင္းစင္လာၿပီး ၀မ္းေျမာက္ေသာ

စိတ္ထားမ်ား ထားတတ္လာျခင္း၊ ဆင္းရဲသူ ကုိယ့္ထက္ နိမ့္ပါးသူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ မိမိအတၱကုိ

ေရွ႕တန္းမတင္ေတာ့ဘဲ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ထားတတ္ လာျခင္း၊ ရုိင္းပင္း ကူညီလုိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား

တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရား တုိ႔သည္ ဘာသာတရားကုိ

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးရလဒ္ အသီးအပြင့္မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဘာသာေရးအေျခခံ

____________________

ဘာသာတရား စစ္မွန္လွ်င္ မည္သည့္ လူသားကုိမဆုိ ဆင္းရဲမႈ၊ ပူပန္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ

ပယ္ေဖ်ာက္ ေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း အစစ္အမွန္ရွိရ၏။ နည္းလမ္းေကာင္းမွ၊ ဘာသာတရား

စစ္မွန္မွ လူသားတုိ႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးသည္ တစ္ဘ၀စာ မဟုတ္သည့္အတြက္ လူသားတုိ႔ အေျခခံမွစ၍ သတိထားသင့္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာသည္ ဘာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသနည္း?။ ဘယ္လုိနည္းမ်ိဳးႏွင့္

ေပၚလာရသနည္း?။ က်င့္စဥ္က အဘယ္သုိ႔ ရွိသနည္း?။ ယင္းက်င့္စဥ္သည္ မည္သုိ႔ မည္ပုံ

အားထုတ္ရသနည္း?။ စသည့္ စသည့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ လူသားတုိင္း ေလ႔လာစစ္ေၾကာရေပလိမ့္မည္။

စစ္မွန္သည့္ ဘာသာတရားျဖစ္ဖုိ႔ တည္ေထာင္သည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၏

အက်င့္၊ စရုိက္၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာခံမႈ စသည္တုိ႔ကုိ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ မဆုိ

အေျခခံ က်က် ေလ႔လာ ဆည္းပူးသင့္၏။ အေျခခံမွ စ၍ မေလ့လာ မဆည္းပူးလ်င္

သာမန္ယုံၾကည္မႈ (သုိ႔) မိရုိးဖလာ၊ အစဥ္အလာအရ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက ေပေတာ့မည္။

အေျခခံမ်ား ေကာင္းေစခ်င္

__________________________

ေလာကတြင္ မည္သည့္ ဘာသာရပ္ကုိမဆုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လုိလွ်င္

အေျခခံမွ၍ က်နစြာ ဆည္းပူး သင္ယူရ၏။ အေျခခံမ်ား မေကာင္းဘဲ ႀကီးမားသည့္

မည္သည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကုိမွ မရႏုိင္။ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မေကာင္းသည့္ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးကုိ တည္ေဆာက္လွ်င္ ျမင့္မားေလေလ ျမန္ျမန္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးေလေလပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

အေျခခံမပါေသာ ပညာသင္ယူ ဆည္းပူသူတုိ႔သည္လည္း အထက္တန္းေရာက္ေလ၊

ပညာတတ္သူ၊ အသိဉာဏ္ရွိသူတုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေလ၊ ေခါင္းမေဖာ္ မ်က္ႏွာ

မျပ၀ံ့ဘဲ ပ်က္စီး အရွက္ကြဲရေလေလ သာ ျဖစ္ေတာ့၏။ ပညာတတ္၊ ပညာရွိ၊ အသိဉာဏ္ရွိသူ

ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ အေျခခံေကာင္းဖုိ႔ လုိသည္မွာ သိသာ ထင္ရွားလွ၏။

ထုိ႔ထက္ ပုိ၍ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ဘာသာတရားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လုိသူ ဘာသာတရား

ရွိခ်င္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ ခ်ဥ္းကပ္ ဆည္းကပ္လုိသည့္ ဘာသာတရား

မူရင္း အေျခခံမ်ားကုိ မေမ႔ မေလ်ာ့ မေပါ့ဆဘဲ အေျခခံမွ စ၍ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ႔လာေစလုိပါေၾကာင္း

အသိေပးရင္းျဖင့္ . . .။ အေျခခံမ်ား ေကာင္းေစခ်င္ . . .

Credit; ေမာင္ပညာ (မန္းတကၠသုိလ္)

Post Author: MM Book City

1 thought on “အေျခခံမ်ား ေကာင္းေစခ်င္ 

    ngenge

    (04/03/2018 - 8:55 am)

    I want to already read this bok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 10 =