အရႈံးဆိုုတာ လူသားတိုုင္း ၾကံဳေတြ႕ဖူးတဲ႔ အရာတစ္ခုုပါ

အရႈံးဆိုုတာ လူသားတိုုင္း ႀကံဳေတြ႕ဖူးတဲ႔ အရာတစ္ခုုပါ

ဘယ္လိုုပဲ ရႈံးနိမ့္ေနပါေစ

အဲဒီအရႈံးမွာ မလဲက်ဘဲ

ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ ခြန္အားအျဖစ္ အသံုုးျပဳတတ္ဖိုု႕ပဲ လိုုတာပါ။

(စာေလးကိုုႀကိဳက္ေသာ္လည္း မူရင္းတင္ထားသည္မွာ စာလံုုးေပါင္း မွားေနသျဖင့္

စာအုုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ျဖည့္စြက္ျပန္လည္ ေရးေပးထားပါတယ္)

Post Author: bloggerak

1 thought on “အရႈံးဆိုုတာ လူသားတိုုင္း ၾကံဳေတြ႕ဖူးတဲ႔ အရာတစ္ခုုပါ

    Zaw Khin

    (07/09/2017 - 2:03 pm)

    စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားဖတ္ခ်င္ပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =