ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစသည္႔ အက်င္႔ေလးမ်ား

⭐️ မနက္စာ မစားသံုးျခင္း ⭐️

မနက္စာ မစားျခင္းက

လိုအပ္တဲ႔ သၾကားဓါတ္

မရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔

ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးျခင္းကို

ေလ်ာ႔က်ေစ ႏိုင္ပါသည္။

⭐️အိပ္စက္ခ်ိန္ မလံုေလာက္ျခင္း⭐️

သင္႔ ဦးေႏွာက္

အနားေပးရန္ အတြက္

အိပ္စက္ခ်ိန္ အလံုအေလာက္ မရွိ္ရင္

ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား

ေသဆံုးႏိုင္ပါတယ္။

⭐️ အစားလြန္ျခင္း ⭐️

အစားအစာ အမ်ားႀကီး

စားသံုးျခင္းက သင္႔ရဲ႕

ဦးေႏွာက္စြမး္ရည္ကို

က်ဆင္းေစပါတယ္။

⭐️ေလထု ညစ္ညမး္ျခင္း⭐️

ဦးေႏွာက္က ေအာင္စီဂ်င္မ်ားစြာ

လိုအပ္ေသာ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ညစ္ညမ္းေသာေလထုကို ရွဴရွိဳက္မိပါက

ေအာက္စီဂ်င္မရရွိပဲ

ဦေႏွာက္မွတ္ဉာဏ္ကို ခ်ိဳ႔ယြင္း

ႏိုင္ပါတယ္။

⭐️ေတြးေခၚမႈ နည္းပါးျခင္း⭐️

စဥး္စားေတြးေခၚျခင္းက ဦးေႏွာက္

အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္

ေတြးေခၚမႈ မရွိရင္ မွတ္ဉာဏ္မ်ား

ေလ်ာ႔နည္းလာျခင္းမ်ား ျခစ္ေပၚ

ေစပါတယ္။

⭐️ေခါင္းကိုဖံုးအုပ္အိပ္ျခငး္⭐️

အိပ္ေနစဥ္အတြင္း ေခါင္းကို ဖံုးဖိ

အိပ္ျခငး္က ေအာက္စီဂ်င္ေလ်ာ႔နည္း

ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္မာ်း

တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္

ဒါေၾကာင္႔ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈမ်ား

လည္း စတင္လာႏုိင္ပါတယ္။

#Credit

Post Author: MM Book City

2 thoughts on “ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစသည္႔ အက်င္႔ေလးမ်ား

  U Hla Min

  (10/03/2018 - 8:23 am)

  စာအုပ္မ်ားကို pdf file မ်ားအျဖစ္ ရႏိုင္လ်င္ ေကာင္းပါသည္။

  Wai Yan

  (13/03/2018 - 10:28 pm)

  I like read!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eleven =