နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ႏွင္႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔ခ်မႈ

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သည္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ ေအာက္တြင္ လမ္းထြက္ ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း Northwestern University မွ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 

ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈသည္ ခႏၶာေဗဒ ေျပာင္းလဲ လည္ပတ္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ က႑တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနၿပီး အလားတူ နည္းမ်ဳိးျဖင့္ပင္ ေနေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕မႈ ပမာဏအဆင့္ကုိ လုိက္၍ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခ်က္ျပ လႈံ႕ေဆာ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက အေစာပုိင္း ကာလ ကတည္းက ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၾကြက္ကဲ့သုိ႔ေသာ တိရစၧာန္ မ်ားတြင္ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေနေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕မႈ ႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်မႈ တုိ႔အၾကား အလားတူ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေတြ႕ရွိ ထားေသာ နံနက္ေစာေစာ ေနေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္တုိ႔ အၾကား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမွာ အလြန္အမင္း အံၾသဖြယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာ စမ္းသပ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ ေနသည္ကုိ အတည္ျပဳ ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ဆက္စပ္ ေနသည္ကုိမူ အတည္ျပဳ ထားရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

သုိ႔ေသာ္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် ေစမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာသည္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိေစၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အတြက္ ဗီတာမင္ – ဒီ ႏွင့္ မယ္လာနင္ဓာတ္ တုိ႔ ရရွိမႈသည္ ေန႔စဥ္ အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ ႏုိးထျခင္း ဆုိင္ရာ လည္ပတ္မႈ မ်ားတြင္ က႑တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ ေအာက္သုိ႔ ထြက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္မႈ တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ နံနက္ခင္း ေနေရာင္ျခည္ ေအာက္သို႔ ထြက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း သည္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆိုးက်ဳိး တစ္စံုတစ္ရာ မရွိႏုိင္သည့္ အျပင္ ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက အႀကံျပဳ ေျပာၾကား ထားသည္။

 

#Themyawadydaily

#ျမ၀တီေန႔စဥ္

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + two =