စကားဟူသည္

စကားဆိုတာ

ပ်ားလိုသင္းတဲ႔ စကားရွိသလို၊

ျမားလိုခြင္းမဲ႔ စကားလဲရွိ၊

ဓားလိုဆင္းမဲ႔ စကားလဲ ရွိတယ္။

ျမားနဲ႔ သတ္လို႔ ေသႏိုင္သလို၊

ဓားနဲ႔ သတ္လို႔ ေသႏိုင္သလုိ၊

စကားနဲ႔ သတ္လို႔လဲ ေသႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ သူစကား၊

ကိုယ္စကား၊ၾကားစကား

စကားအားလုံုးကို သတိထား။

-ဆရာ နႏၵသိန္းဇံ

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =