ပညာရိွ သူသည္

 

” ပညာရိွ သူသည္

– ဆန္႔က်င္ဘက္မလုပ္ဘဲ၊

– မာနေထာင္လႊားျခင္းလည္း မရွိဘဲ၊

– တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္ကိုထား၍

– ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူျခင္းလည္း မရွိဘဲ

မိမိေကာင္းစြာ သိေသာအခ်က္ကို ေ ေၿပာဆိုရာ၏။

– တစ္ဖက္သားက ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုေသာ စကားကိုလည္း

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံရာ၏။

– ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္သည့္ တိုင္ေအာင္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း မျပဳရာ။

– သူတစ္ပါးအား ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳရာ။

– စကားအနည္းငယ္ ခၽြတ္ေခ်ာ္သြားသည္ကိုလည္း အျပစ္မယူရာ။

– အကိုးအကားေတြမ်ားစြာ ရြတ္၍လည္း မလႊမ္းမိုးရာ။

– ယုတိၱယုတၱာျပဳ၍လည္း မဖိႏွိပ္ရာ။

– အမွန္အမွား ေရာေထြးေနေသာ စကားကိုလည္း မေျပာရာ။ ”

~ ၿမတ္ဗုဒၶ ~

(တိကအဂၤုတၱိဳရ္၊ ကထာဝတၳဳသုတ္)

#ျမတ္၀င္းေဇာ္

Post Author: MM Book City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + seven =